<< HJEM

MÅNEDENS BUZZWORD (FORLAGSLIV.DK)
> September 2014: FOMO (Fear Of Missing Out)
> Juni 2014: Content
> Marts 2014: KISS
> Februar 2014: Buzzword
> Januar 2014: Like whoring
> December 2013: Skeuomorfisme
> November 2013: Keyword stuffing
> Oktober 2013: CRO (Conversion Rate Optimization)
> September 2013: Crowdsourcing

EN SMAL SAG (POLITIKENS BAGSIDE)
> 23/2-12: Lugte med kerneværdier
> 2/1-12: Det smalsporede
> 26/11-11: Tørvejr på cykelstierne
> 2/10-11: tlhIngan Hol Dajatlh'a'
> 18/8-11: Sex og Andeby
> 21/7-11: Frem til fortiden
> 7/6-11: Lykkeklodser, uden recept
> 27/4-11: De ligger på 4 drej i sekundet
> 6/4-11: Det bornholmske tunnelsyn
> 10/3-11: Når filmen knækker
> 24/2-11: På sporet af den perfekte skrift
> 3/2-11: Klopstock - en sporty digter
> 15/1-11: Suppe, steg og kunstig intelligens
> 12/12-10: Myrer til matematikeksamen
> 13/11-10: Litteraturpriser får fin prispris
> 10/11-10: Holder det vand?
> 20/10-10: Den geopolitiske lampe
> 7/10-10: Spændingen ved tyske dødsannoncer

ANDRE UDVALGTE SKRIBLERIER
> 9/3-16: Er der virkelig penge i e-bøger? (Forlagsliv.dk)
> 2014: H.G. Wells og den relative darwinisme (Proxima 99/100)
> Januar 2012: Global opvarmning - En forunderlig rejse tilbage i tiden
> 2011: Grønne pionerer? (Speciale)
> 2011: Vandringens dobbelte bevægelse (Litteraturkritik & Romantikstudier, No. 54)
> 21/8-10: Branche i krise? (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 14/8-10: "Fiolstræde overgiver sig aldrig" (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 6/7-10: Modernist og traditionalist (Politiken, 2. sektion, s. 8)
> 30/6-10: En enestående vandhund fylder 25 (Politiken, webredaktionen)
> 23/6-10: Er disse muskler nødvendige? (Politiken, Bagsiden)
> 12/6-10: En lørdag i elfenbenstårnet (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 2010: "Det læser"-interviews (Politiken)
> 2010: Bognoter (Politiken)
> 12/12-09: De kantede parentesers tyranni (Klimadebat.dk, topmødeblog)
> September 2008: Klimakamp i kollegiekøkkenerne (Grøn Hverdag, s. 10-11)
> April 2008: Foghs farvel til skepsis (Magasinet Scient, s. 21-22)
> 2/7-07: Pæne skriveøvelser (JydskeVestkysten, Kultur, s. 15)
> 21/6-07: Sublim fortællekunst (JydskeVestkysten, Kultur, s. 11)
> 3/5-07: Jammerlig journalistik (JydskeVestkysten, Kultur, s. 14)
> 24/4-07: Debutant med en effektiv opskrift på et godt gys (JydskeVestkysten, Kultur, s. 19)
> 20/4-07: Magien udebliver (JydskeVestkysten, Kultur, s. 13)
> 3/4-07: De hvide pletter (JydskeVestkysten, Kultur, s. 10)
> 2006: Dværgeerkendelsen (BA-opgave)

PROJEKTER
> 2007-2016: Klimadebat.dk - Dansk forum om klima og energi
> 2009-2016: Climate-Debate.com - Discuss climate change

-

Jeppe Branner

Njalsgade 4, 5. th.
2300 København S

Telefon: 22 26 59 93
jeppe.branner@gmail.com
jb@klimadebat.dk
jbr@lrforlag.dk

Den økokritiske skole


Af Jeppe Branner

Denne side er en del af specialeafhandlingen Grønne pionerer? - Protoøkologisk natursyn i amerikansk transcendentalisme og tysk romantik (2011). Det anbefales at læse specialet fra dets begyndelse.


< Forrige afsnitIndholdsfortegnelseNæste afsnit >

2. Økokritik
2.1. Den økokritiske skole
Når man beskæftiger sig med romantikkens natursyn i økologisk perspektiv, er det svært at komme uden om den teoretiske skole, der går under navnet "Ecocriticism", og som siden midten af 1990'erne har opnået udbredelse på især amerikanske og engelske universiteter. For at forstå hvad betegnelsen dækker over, giver det bedst mening at se på, hvad folk, der selv kalder sig økokritikere, forstår derved.
    Helt bredt formuleret handler økokritik tilsyneladende om litteraturens forhold til naturen, eller som det defineres af Cheryll Glotfelty i The Ecocriticism Reader (1996): "Simply put, ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment."9 Dette, som vi foreløbig kan kalde deskriptiv økokritik, er i sit udgangspunkt et ganske neutralt projekt. Men hvis økokritik blot handler om, hvordan naturen artikuleres i litterære værker, så er det langt fra nogen ny disciplin, opfundet i slutningen af det 20. århundrede. Litterater har til alle tider beskæftiget sig med naturens rolle i skønlitteratur i form af tematiske og motiviske analyser. De fleste økokritikere nøjes da heller ikke med denne deskriptive tilgang, men bedriver det, man kunne kalde politisk eller normativ økokritik, og mange ville således kunne skrive under på kollegaen Laurence Coupes ord fra The Green Studies Reader (2000): "For the point is not just to speak about nature but also to speak for nature."10 En lignende formulering finder vi hos Terry Gifford, en anden af økokritikkens vigtigste bannerførere, der i tidsskriftet Green Letters (2006) stiller spørgsmålet "So what is ecocriticism for?" – og stolt svarer: "Changing our behaviours as a species so that we can live in sustainable harmony".11
    Det lyder jo prisværdigt i en tid som vores, men man kan med rette diskutere, om den slags etisk motiverede forskrifter overhovedet hører hjemme i en videnskabelig sammenhæng. Faren, som den selvransagende økokritiker Michael P. Cohen beskriver i artiklen "Blues in the green" (2004), er, at retningen risikerer at have "little more than sociological interest as the unexamined views of literature professors who are also amateur environmentalists",12 eller som han senere pointerer: "Ecocriticism has been defined as the work of scholars who "would rather be hiking.""13
    Jeg mener, det er vigtigt at skelne mellem en deskriptiv og en normativ økokritik, idet det er min overbevisning, at retningens mange problemer så godt som udelukkende er et resultat af det normative aspekt. Det normative findes dels i selve den økokritiske læsepraksis, der, som vi har set ovenfor, gerne skal have et aktivistisk sigte, men det ses også i kraft af en decideret økokritisk (regel)poetik, der bedømmer visse typer værker som værende mere økologiske, og dermed bedre, end andre. Her er økokritikerne på bølgelængde med deres yndlingsforfatter Thoreau, der i essayet Walking (1861) skriver følgende om den poet, der skal give naturen stemme:
"Where is the literature which gives expression to Nature? He would be a poet who could impress the winds and streams into his service, to speak for him; [...] who derived his words as often as he used them, – transplanted them to his page with earth adhering to their roots; whose words were so true and fresh and natural that they would appear to expand like the buds at the approach of spring, though they lay half-smothered between two musty leaves in a library, – aye, to bloom and bear fruit there, after their kind, annually, for the faithful reader, in sympathy with surrounding Nature."14
Dette er om noget en økokritisk poetik; blot er den formuleret i 1800-tallet, og for nutidens økokritikere er der ganske få forfattere, der lever op til kravene – forfattere, der til gengæld hyldes igen og igen (bl.a. netop Thoreau). Også dette aspekt kritiserer Cohen, der forsøger at udfordre det, han kalder økokritikkens lovprisningsskole:
"The praise school is in danger of forgetting that the critical task, at its best, requires an open inquiry. [...] Criticism is not the same as sermonizing".15
Efter at have læst en del økokritisk teori kan jeg kun give Cohen ret. Det er min opfattelse, at der i skolens korte levetid er opstået en fasttømret økokritisk kanon af forfattere, som hyldes i kraft af deres (påståede) hymniske og positive tilgang til naturen. Sat lidt på spidsen kan man sige, at det normative aspekt i forhold til selve bedømmelsen af litteratur har bevirket, at kun værker, der umiddelbart lader sig bruge ekstralitterært i en grøn propaganda, udsættes for økokritiske undersøgelser. Kun værker, hvor naturen beskrives som god og harmonisk, synes at have relevans. For som vi husker fra Coupe: Vi skal ikke blot tale om naturen; men for naturen.
    Mens min holdning til den normative økokritik, som man kan fornemme, er kritisk (jeg er generelt modstander af enhver læsning, der reducerer litteraturen til et redskab for noget andet), mener jeg derimod, at en deskriptiv økokritik fortjener al form for litteraturvidenskabelig opprioritering. At den eventuelt kan kaste indsigter og perspektiver af sig, som kan bruges moralsk-politisk, er selvfølgelig en mulighed – en ekstra bonus – men det må aldrig blive en betingelse for de litterære undersøgelser. I denne afhandling vil jeg derfor holde fast i den mere ædruelige variant af økokritikken, der tager sig i agt for det normative, men som sagligt undersøger den romantiske litteraturs forhold til naturen – også der, hvor forholdet er mere "mørkt" eller måske ligefrem politisk ukorrekt set med moderne økologiske briller. På den ene side er der således tale om en indskrænkning af økokritikken, idet det normative aspekt begrænses; men samtidig er der tale om en udvidelse, idet der åbnes op for en beskæftigelse med det, jeg kalder det "mørkegrønne", frem for blot det lyse.

Ud over at være karakteriseret ved en udpræget normativ tilgang er økokritikken rent litteraturteoretisk kendetegnet ved en gennemgribende modstand mod alskens form for konstruktivisme og historisme.16 Økokritikerne understreger igen og igen vigtigheden af at betragte naturen som noget faktisk eksisterende og ikke blot som en kulturel eller historisk konstruktion – ja, de mener sågar, at det er denne postmoderne relativisme, der har været med til at bringe os ud i den krise, vi befinder os i (økologisk som intellektuelt!).17 Historisk set er der også tale om et opgør med den marxistiske litteraturkritik, hvilket for udenforstående måske kan komme som en overraskelse. Da den engelske kritiker Jonathan Bate i 1991 udgav bogen Romantic Ecology – et værk, der står centralt i den økokritiske kanon – var det således et forsøg på at hive romantikkens natursyn ud af de marxistisk-historistiske fortolkeres omklamring. Bates værk kan læses som en bredside til tidligere ideologiske fortolkninger af romantikken, og med sin ambition om at dreje fokus fra "romantic ideology" til "romantic ecology" forsøger han sig med en tilgang, hvor romantikkens naturdyrkelse ikke blot ses som kompensation for politisk frustration (falsk bevidsthed), sådan som den marxistiske læsning ellers ofte havde lydt i de forrige årtier.18 Han vil med egne ord gå fra "rød" til "grøn" – en udpræget tankegang i økokritikkens første år, jf. f.eks. Karl Kroeber, der i Ecological Literary Criticism (1994) kritiserer den ideologiske romantikforskning (repræsenteret ved Jerome McGann) for at være en "[extension of] Cold War psychology into literary scholarship."19 I stedet for at læse romantikkens naturdyrkelse ud fra en mistankens hermeneutik bliver den så at sige taget for gode varer og læst romantisk (påstås det i hvert fald!), mens historisternes projekt omvendt udsættes for en mistænkeliggørelse og faktisk, ganske paradoksalt, af økokritikerne læses historistisk. Dette forhold synes Greg Garrard som en af de få økokritikere selv at være klar over:
"We can therefore historicize historicism, and suggest that a preoccupation with non-human nature is not per se an evasion of any kind."20
Det er tydeligt, at økokritikkens første bannerførere skriver få år efter den kolde krigs ophør. I denne forbindelse er det interessant, at Bate understreger, at den nye retning skam også er et politisk projekt: "The political map has been redrawn and it is time for literary criticism to politicize itself in a new way."21 Med økokritikkens bastante afstandtagen fra historismen (og dermed også fra Raymond Williams' skole, som deres arbejde i høj grad bygger videre på) indtager de dog en ganske anden position i det litteraturvidenskabelige landskab end tilsyneladende beslægtede politiske retninger, det være sig feminisme som postkolonialisme. Økokritikerne mener netop, at der er en natur, uafhængig af enhver form for social konstruktion. Dette har at gøre med et andet vigtigt aspekt, nemlig det realistiske.

Økokritikernes fastholden af naturen som noget faktisk eksisterende bevirker nemlig, at de gør en stor dyd ud af litteraturens referentielle eller mimetiske funktion22 – dens evne til at tale om virkeligheden – og med denne realistiske tilgang tager de også afstand fra alskens formalistiske retninger som strukturalisme og dekonstruktion. Man kan med fordel tænke på Derridas påstand om, at der ikke er noget uden for teksten,23 som en art modpol til det økokritiske projekt. Som vi også så Thoreau plædere for i det tidligere anførte citat fra Walking, skal digterens ord have "earth adhering to their roots". Litteraturen handler om noget; og det er dette noget, ikke dens hvordan, der står i centrum. Denne opprioritering af og ensidige fokus på det, der ligger uden for litteraturen – det, den henviser til – er for mig at se en ufrugtbar vej, når vi har at gøre med romantisk litteratur. I kap. 3.4 kommer jeg ind på, hvordan de romantiske tekster også kan siges at være mimetiske på deres egen, helt særegne måde, idet de netop mimer naturens hvordan. Dette synes økokritikerne ikke at have øje for, idet de snævert fokuserer på litteraturens hvad.
    Mere overordnet teorihistorisk er der tale om en reaktion mod the linguistic turn – og i økokritikkens selvforståelse befinder vi os midt i det, man kunne kalde den grønne vending. Den sproglige tilgang til vores natursyn er ifølge økokritikerne et vildspor. I What Is Nature? (1995) er Kate Soper ikke bange for at formulere det endog meget konkret:
"In short, it is not language which has a hole in its ozone layer; and the real thing continues to be polluted and degraded even as we refine our deconstructive insights at the level of the signifier."24
Som man ser, hænger det realistiske aspekt sammen med det aspekt, jeg omtalte først, nemlig det normative, idet argumentet for at bekæmpe den sproglige vending netop er rent etisk. Forsvaret for den realistiske tilgang begrundes således heller ikke med andet end etik i Bates første livtag med problematikken:
"It is profoundly unhelpful to say 'There is no nature' at a time when our most urgent need is to address and redress the consequences of human civilization's insatiable desire to consume the products of the earth."25
Udsagnet "There is no nature" har Bate hentet fra Wordsworth-forskeren Alan Liu, der med sin bog Wordsworth: The Sense of History fra 1989 leverede en af den type historistiske læsninger af romantiske værker, som økokritikerne så ivrigt har forsøgt at bekæmpe.26 I hele denne "There is no nature"-diskussion indtager økokritikerne det standpunkt, der filosofisk kaldes naiv realisme: Virkeligheden, NATUREN, findes derude, helt uafhængigt af den menneskelige erkendelse. Soper slår da også et slag for realismen, som modsvar mod det, hun kalder "the textuality of nature", og som sidestilles med "Berkeleyan idealism"27 – hvorved diskussionen pludselig får en ontologisk dimension. Jeg vil ikke gå længere ind i denne diskussion på nuværende tidspunkt, men blot påpege, at tanken om, at der ikke findes nogen natur i sig selv, ikke behøver at være ensbetydende med noget så drastisk som "no nature" – en mulig mellemvej finder vi eksempelvis i traditionen fra Kant, en tradition, som romantikerne sjovt nok selv indgår i.

< Forrige afsnitIndholdsfortegnelseNæste afsnit >